ul. Kopernika 84, 81-456 Gdynia   +48 58 714 26 81 lub +48 500 402 102

RODO WILLA BRYZA

 • Home
 • RODO WILLA BRYZA

RODO WILLA BRYZA

 

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk nip 9252027629

 • Kontakt z firmą Motławianka jest możliwy poprzez adres willabryza@wp.pl telefonicznie pod numerem + 48 500 402 102 lub pisemnie na adres podany jak wyżej.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu organizacji pobytu w Willa Bryza ul. Kopernika84, 81-456 Gdynia – podstawą prawną jest niezbędność dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO);

 2. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga wynikających przede wszystkim z przepisów podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 3. w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących usług Willa Bryza – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych usług przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga :

 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Willa Bryza – podstawą prawną jest uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami;

 5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska - Bianga. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na możliwości obrony przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga przysługujących firmie praw.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga związane ze świadczoną usługą, takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana pobytu w Willa Bryza . Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, a także – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu wskazanym w ust. 3 pkt c).

Podanie danych jest wymagane przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga w celu zawarcia i wykonywania umowy, a brak ich podania będzie skutkował niemożliwością jej zawarcia i wykonania.

Informacja o monitoringu wizyjnym prowadzonym przez obiekt Willa Bryza

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Motławianka Małgorzata kaniewska – Bianga z siedzibą w Gdańsk, 80-855, ul. Wały Piastowskie 1/1508

 • Kontakt z firmą Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga . jest możliwy poprzez adres e-mail willabryza@wp.pl, telefonicznie pod nr +48 500 402 102 lub pisemnie na adres: Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez firmę Motławianka Małgorzata kaniewska – Bianga jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz na terenie Willa Bryza , w tym zapewnienie bezpieczeństwa mieniu firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga , pracownikom oraz gościom.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz firmy Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu), organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 tygodni od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska – Bianga

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest wymagane przez firmę Motławianka Małgorzata Kaniewska- Bianga . w celu umożliwienia Pani/Panu wstępu do obiektu Willa Bryza , w tym, w stosownych przypadkach, na obszar objęty monitoringiem. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wstępu do obiektu Willa Bryza .

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza Pani/Pana dane osobowe, które są niezbędne do dokonania rezerwacji oraz wykonania usługi hotelowej. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, numer

rejestracyjny pojazdu należącego do klienta (w przypadku korzystania z parkingu), dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo), numer rezerwacji.

Dane dzieci takie jak wiek lub data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata miejscowa).

Administrator danych osobowych zbiera Pani/Pana dane osobowe podczas:

 • procesu rezerwacji przez stronę internetową,

 • procesu rezerwacji drogą telefoniczną lub mailową,

 • meldowania gościa w hotelu.

Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również z portalu rezerwacyjnego Booking.com, jeżeli Pani/Pan wyraziliście taką zgodę.